SỰ KHÁC NHAU GIỮA MBA PGSM (ESGCI) VÀ MBA

Chương trình MBA PGSM (ESGCI)

Chương trình MBA truyền thống

Kinh nghiệm: Chương trình MBA PGSM (ESGCI) được thiết kế dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc, đặc biệt là các nhà Quản lý và Lãnh đạo.

Kinh nghiệm: Chương trình MBA truyền thống được thiết kế dành cho các ứng viên đang ở giai đoạn đầu trong sự nghiệp.

Nội dung chương trình: Chương trình MBA PGSM (ESGCI) chú trọng hơn vào giải pháp thiết thực, các kỹ năng giải quyết vấn đề và hoạch định chiến lược kinh doanh. Mục đích của chương trình là trang bị cho học viên kiến thức và công cụ mang lại những tác động và kết quả có thể đo lường được.

Nội dung chương trình: Ngược lại, chương trình MBA truyền thống chú trọng hơn vào kiến thức học thuật cơ bản và nhằm mục đích định hướng kỹ lưỡng về những nguyên tắc quản trị kinh doanh cốt lõi.

Phương pháp: Giảng viên tham gia chương trình MBA PGSM (ESGCI) đóng vai trò như những nhà cố vấn hơn là giảng viên. Họ hướng dẫn và chia sẻ quan điểm cũng như kinh nghiệm theo phương pháp trao đổi tích cực với học viên. Giảng viên của MBA PGSM (ESGCI) thường là các chuyên gia của các ngành và có học vị cao.

Phương pháp: Phong cách giảng dạy tại các chương trình MBA truyền thống thường dựa trên các bài giảng nhiều hơn vì các giảng viên thường cung cấp cho học viên các kiến thức học thuật cơ bản.

.
.
.

Tìm kiếm