NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Thạc sĩ Điều hành QTKD Quốc tế MBA PGSM (ESGCI) được thiết kế với cấu trúc đặc biệt phù hợp với nhu cầu nâng cao kiến thức và thực hành trong giai đoạn phát triển của Việt Nam hiện nay.

Chương trình gồm 2 chuyên ngành

STTCHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNGCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1.Marketing Management (Quản trị Marketing)Marketing Management (Quản trị Marketing)
2.Management Decision Making (Ra quyết định quản lý)Management Decision Making (Ra quyết định quản lý)
3.Intercultural Management (Quản lý đa văn hóa)Intercultural Management (Quản lý đa văn hóa)
4.Organisational Behaviour (Hành vi tổ chức)Organisational Behaviour (Hành vi tổ chức)
5.Management Information System (Quản lý hệ thống thông tin)Management Information System (Quản lý hệ thống thông tin)
6.Operation Management (Quản trị hoạt động)Operation Management (Quản trị hoạt động)
7.International Business Management (Quản trị kinh doanh quốc tế)International Business Management (Quản trị kinh doanh quốc tế)
8.Strategic Management (Quản trị chiến lược)Strategic Management (Quản trị chiến lược)
9.Corporate Finance (Tài chính doanh nghiệp)Corporate Finance (Tài chính doanh nghiệp)
10.International Corporate Finance (Tài chính Doanh nghiệp Quốc tế)International Corporate Finance (Tài chính Doanh nghiệp Quốc tế)
11.Monetary Policy & Financial Institutions (Chính sách tiền tệ và các tổ chức tài chính)Project Management (Quản lý dự án)
12.Investments & Portfolio Management (Đầu tư và quản lý danh mục đầu tư)Human Resource Management (Quản trị Nguồn nhân lực)
13.Dissertation (Luận văn)Dissertation (Luận văn)
.
.
.

Tìm kiếm