Chương trình đào tạo Executive MBA

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế trên được thiết kế với cấu trúc đặc biệt phù hợp với nhu cầu nâng cao kiến thức và thực hành trong giai đoạn phát triển của Việt Nam hiện nay.

  • Chương trình học do trường PGSM cung cấp. Trường PGSM được Bộ Giáo dục, Chính phủ Pháp công nhận. Toàn bộ tài liệu học tập, bài giảng do các giảng viên (Giáo sư, Tiến sĩ) của trường PGSM biên soạn.
  • Giảng viên đến từ các trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước được Đại học Quản trị Paris Pháp phê duyệt.

Thời gian đào tạo:

  • Thời gian hoàn thành khóa học 18 – 24 tháng.
  • Học vào cuối tuần: Thứ 7 và Chủ nhật.

Thông tin về các môn học:

Chương trình gồm 12 môn học và 01 luận văn tốt nghiệp:

Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế – chuyên ngành quản trị chiến lược

No.

Name of Subjects

Tên môn học

1.

Marketing management Quản trị marketing

2.

Corporate Finance Tài chính doanh nghiệp

3.

Management Decision Making Ra quyết định quản lý

4.

Strategic Management Quản trị chiến lược

5.

International Corporate Finance Tài chính doanh nghiệp quốc tế

6.

Intercultural Management Quản trị đa văn hóa

7.

Organisational Behaviour Hành vi tổ chức

8.

Management Information System Quản trị hệ thống thông tin

9.

Operations Management Quản trị hoạt động

10.

International Business Management Quản trị kinh doanh quốc tế

11.

Project Management Quản lý dự án

12.

Strategic Human Resource Management Quản trị nguồn nhân lực chiến lược

Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế – chuyên ngành tài chính ngân hàng

No.

Name of Subjects

Tên môn học

1.

Marketing management Quản trị marketing

2.

Corporate Finance Tài chính doanh nghiệp

3.

Management Decision Making Ra quyết định quản lý

4.

Strategic Management Quản trị chiến lược

5.

International Corporate Finance Tài chính doanh nghiệp quốc tế

6.

Intercultural Management Quản trị đa văn hóa

7.

Organisational Behaviour Hành vi tổ chức

8.

Management Information System Quản trị hệ thống thông tin

9.

Operations Management Quản trị hoạt động

10.

International Business Management Quản trị kinh doanh quốc tế

11.

Monestery Policy & Financial Institutions Chính sách tiền tệ và các tổ chức tài chính

12.

Investments & Portfolio Management Quản lý đầu tư và danh mục đầu tư

TIN LIÊN QUAN

Hotline