Nội dung Chương trình - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh EMBA - PGSM Graduate School - Đại học Quản trị Paris Pháp

Nội dung Chương trình

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Thạc sĩ Điều hành QTKD Quốc tế PGSM (IEMBA PGSM) được thiết kế với cấu trúc đặc biệt phù hợp với nhu cầu nâng cao kiến thức và thực hành trong giai đoạn phát triển của Việt Nam hiện nay.

Chương trình IEMBA gồm 12 môn học và 01 luận văn cuối khóa.

Ngôn ngữ giảng dạy và học tập: Tiếng Anh.

Chương trình gồm 2 chuyên ngành.

Thạc sĩ Điều hành QTKD Quốc tế  chuyên ngành Quản trị Chiến lược.

Thạc sĩ Điều hành QTKD Quốc tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

 

Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Chuyên ngành Quản trị Chiến lược

STT

Môn học

Môn học

1. Marketing Management

(Quản trị Marketing)

Marketing Management

(Quản trị Marketing)

2. Management Decision Making

(Ra quyết định quản lý)

Management Decision Making

(Ra quyết định quản lý)

3. Intercultural Management

(Quản lý đa văn hóa)

Intercultural Management

(Quản lý đa văn hóa)

4. Organisational Behaviour

(Hành vi tổ chức)

Organisational Behaviour

(Hành vi tổ chức)

5. Management Information System

(Quản lý hệ thống thông tin)

Management Information System

(Quản lý hệ thống thông tin)

6. Operation Management

(Quản trị hoạt động)

Operation Management

(Quản trị hoạt động)

7. International Business Management

(Quản trị kinh doanh quốc tế)

International Business Management

(Quản trị kinh doanh quốc tế)

8. Strategic Management

(Quản trị chiến lược)

Strategic Management

(Quản trị chiến lược)

9. Corporate Finance

(Tài chính doanh nghiệp)

Corporate Finance

(Tài chính doanh nghiệp)

10. International Corporate Finance

(Tài chính Doanh nghiệp Quốc tế)

International Corporate Finance

(Tài chính Doanh nghiệp Quốc tế)

11. Monetary Policy & Financial Institutions

(Chính sách tiền tệ và các tổ chức tài chính)

Project Management

(Quản lý dự án)

12. Investments & Portfolio Management

(Đầu tư và quản lý danh mục đầu tư)

Human Resource Management

(Quản trị Nguồn nhân lực)

13. Dissertation

(Luận văn)

Dissertation

(Luận văn)

TIN LIÊN QUAN

Hotline